Tilbage til forsiden

LOVE FOR HELSINGØR SKI- OG ORIENTERINGSKLUB

§ 1: Navn og Hjemsted:
§ 1 Klubbens navn er HSOK (Helsingør Ski- og Orienteringsklub). Klubbens hjemsted er Helsingør.
§ 2: Formål:
Klubbens formål er:
at virke til fremme for og udvikling af orienteringsløb, skiløb, og løb i Helsingør og omegn.
§ 3: Tilknytning:
Klubben er tilsluttet følgende forbund under Danmarks Idræts Forbund: Dansk Orienteringsforbund, Dansk Skiforbund og Dansk Atletik Forbund. Desuden tilsluttet organisationen DGI.
§ 4: Afdelinger:
HSOK´s medlemmer kan efter eget ønske registreres i klubbens afdelinger for orienteringsløb, skiløb og løb.
Afdelingernes aktiviteter og arrangementer er åbne for alle medlemmer af HSOK og er i alle henseender underkastet klubbens love og regler.
Deltagelse i specialforbundenes licenskrævende arrangementer og stævner forudsætter registrering i den pågældende klubafdeling.
§ 5: Bestyrelse:
Klubbens bestyrelse vælges enkeltvis af generalforsamlingen og består af:
1) Formand
2) Kasserer
3) 5-7 medlemmer, som hver har et funktionsområde.
Formand og kasserer vælges for to år ad gangen. Formanden vælges på lige år, kassereren vælges på ulige år.

Valgene afgøres ved simpelt stemmeflertal. Såfremt et medlem ønsker det, skal afstemningen være skriftlig. Ved stemmelighed gør dirigentens stemme udslaget.
Ved forfald af bestyrelsesmedlemmer udpeger bestyrelsen nye ledere til disse poster.
Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden, og er berettiget til at delegere ansvaret for den daglige ledelse til et forretningsudvalg på mindst 3 medlemmer. Bestyrelsen er berettiget til at nedsætte udvalg til varetagelse af klubbens daglige drift.
Bestyrelsen organiserer fordelingen af klubarbejdet efter valget.
Til supplement af klubbens love udarbejder bestyrelsen et sæt ordensregler.
§ 6.: Lønnet medhjælp:
Bestyrelsen er bemyndiget til at antage lønnet medhjælp til varetagelse af opgaver, der ikke kan løses tilfredsstillende ad frivillig vej.
Bestyrelsen afgør selv hvilke opgaver, der ønskes løst på denne måde.
§ 7: Regnskab og Revision:
Regnskab og Revision:
Bestyrelsen er ansvarlig for klubbens økonomi.
Klubbens kasserer fører klubbens regnskab, der fremlægges på generalforsamlingen.
Foreningens kassebeholdning administreres af den til enhver tid værende kasserer. Over for banken kan den til enhver tid værende kasserer og/eller foreningens formand - hver for sig - disponere over foreningens midler.
Regnskabsåret er 1. januar - 31. december.
Til revision af regnskabet vælger generalforsamlingen af medlemmerne uden for bestyrelsen to revisorer og en revisor-suppleant. Valgene finder sted som ved bestyrelsesvalg.
Revision af regnskabet skal foretages af revisorerne hvert år inden generalforsamlingen.
Desuden skal der af revisorerne uanmeldt udføres kasseeftersyn mindst en gang om året. Ekstrakt / udskrift af det reviderede driftsregnskab og status fremlægges skriftligt i klubgården for medlemmerne inden generalforsamlingen.
§ 8: Ordinær generalforsamling:
Ordinær generalforsamling:
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar-marts måned. Den skal varsles skriftligt mindst en måned forud.
Generalforsamlingen skal mindst have følgende dagsorden:
1) Valg af dirigent.
2) Formandens beretning.
3) Beretning fra relevante funktionsområder.
4) Kassererens beretning.
5) Behandling af indkomne forslag.
6) Fremlæggelse af aktivitetsplaner.
7) Fastlæggelse af kontingent.
8) Valg af bestyrelse, revisorer og revisorsuppleant.
9) Eventuelt.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt i formuleret stand være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse, der henvises desuden til § 13 og § 14.
Alle medlemmer har adgang til generalforsamlingen. Medlemmer, der er i restance med kontingent, har ingen stemmeret.
Valgbar til bestyrelsen og revisioner kun medlemmer, der er fyldt 18 år.
§ 9: Ekstraordinær generalforsamling:
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes enten efter bestyrelsens beslutning, eller når mindst en tiendedel af klubbens medlemmer henvender sig skriftlig til bestyrelsen med et skriftligt formuleret forslag til dagsorden.
Indvarsling skal ske skriftligt mindst en måned forud.
§ 10: Passive medlemmer:
Klubben kan som støttemedlemmer optage passive medlemmer. Disse medlemmer kan ikke deltage i klubbens idrætslige arrangementer. Passive medlemmer har ingen stemmeret på generalforsamlingen.
§ 11: Kontingent:
Kontingent til klubben fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. Evt. ændring vil få virkning fra næste kontingentbetaling.
Kontingentet inddeles i følgende grupper:
1) Ungdom til og med det fyldte 25. år.
2) Seniorer mellem 26 og 64 år.
3) Familiemedlemmer på samme bopæl.
4) Pensionister fra det fyldte 65 år og derover.
5) Passive medlemmer.
Bestyrelsen vælger hvilket registrerings- og bogføringssystem, der skal benyttes til registrering af klubbens medlemmer og bogføring af klubbens regnskab. Kontingenterne opkræves efter de muligheder, systemet tibyder.

§ 12: Ind- og udmeldelse:
Ind og udmeldelse af klubben skal ske skriftligt.
Udmeldelse kan ske med virkning fra den første i måneden efter, at medlemmet skriftligt har anmodet om udmeldelse. Udmeldelsen er kun gyldig, såfremt der er betalt kontingent til udmeldelsesdatoen, og løbskontoen er udlignet.
Medlemmet har ved skriftlig udmeldelse krav på en skriftlig bekræftelse.
Såfremt et medlem er i kontingentrestance, og/eller skylder for løb m.v., kan bestyrelsen enten udelukke vedkommende fra deltagelse i alle aktiviteter, eller udmelde medlemmet.
Såfremt et medlem på grund af overstående er udmeldt og atter ønsker medlemskab, skal eventuelt skyldigt beløb betales ved nyindmeldelse.
Et medlem, der bevidst modarbejder eller skader klubbens omdømme eller arbejde, kan af bestyrelsen idømmes karantæne. Afgørelsen kan med opsættende virkning indankes til generalforsamlingen.
§ 13: Lovgivning:
Ændringer i lovene kan finde sted ved almindeligt stemmeflertal på den ordinære eller ekstraordinære generalforsamling, (jfr. dog § 14).
Forslag til ændring af lovene skal skriftligt i formuleret stand være bestyrelsen i hænde senest 6 uger før ordinær eller ekstraordinær generalforsamling for at kunne behandles på disse.
Bestyrelsen er forpligtiget til skriftligt at forelægge indkomne lovforslag for medlemmerne senest 14 dage før generalforsamlingen.
§ 14: Opløsning af klubben:
Opløsning af klubben kan finde sted, når mindst 2/3 af klubbens medlemmer stemmer for det på en ordinær generalforsamling.
Såfremt det fornødne antal medlemmer ikke er til stede, og et flertal af de fremmødte ønsker klubben opløst, skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvorpå opløsning kan finde sted ved almindelig stemmeflertal.
Forslag til opløsning af klubben skal skriftligt i formuleret stand være bestyrelsen i hænde senest den 1.januar, for at kunne behandles på generalforsamlingen.
Bestyrelsen er forpligtiget til skriftligt, at forelægge indkomne forslag herom for medlemmerne senest 14 dage før general-forsamlingen.
Ved opløsning af klubben anvendes dens midler efter generalforsamlingens beslutning til fremme af klubbens formål, (jfr. § 2).
§ 14 kan kun ændres efter de afstemningsregler, der her er givet vedrørende klubbens opløsning.
*****************************************************

Således vedtaget på HSOK´s generalforsamling i februar 1995, samt diverse ændringer i 2005, 2007, 2008, 2009, 2013 og 2017.